Administració de Finques

adminfinquespag

Francesc Fumàs Minguell i Miquel Fumàs Pla, Administradors de Finques col·legiats, ofereixen un sistema, molt eficaç i transparent pel control i manteniment de la seva comunitat de propietaris.

La figura de l’Administrador de Finques col·legiat és imprescindible per al bon funcionament d’una Comunitat de Propietaris, ja que la constant formació que rebem ens permet portar amb molta eficàcia la gestió econòmica, fiscal i laboral, i com que tenim una assegurança de responsabilitat civil col·legial els nostres clients compten amb una major protecció. A més moltes vegades sorgeixen conflictes entre els copropietaris, uns deguts a la disparitat de les idees i altres motivats per interessos contraposats, que se solen resoldre perquè l’Administrador aplica l’objectivitat fent de mediador entre les parts.

A Finques Fumàs ens encarreguem de l’administració integral de la seva comunitat, sent els nostres principals objectius el vetllar pel bon funcionament de la mateixa, les instal·lacions i serveis, fent-nos càrrec de les gestions comunitàries perquè tots els copropietaris puguin gaudir del seu habitatge amb total tranquil·litat, ja que compten amb un equip expert i professional que li solucionarà els seus problemes.

El servei d’administració de finques inclou:

  • Gestió comptable anual dels ingressos i despeses.
  • Confecció del pressupost anual segons els coeficient de propietat.
  • Emissió i domiciliació dels rebuts, gestió dels cobraments, control i seguiment dels impagats. (Exclosos honoraris d’administrador, procuradors i advocats en reclamació per via judicial).
  • Informació general i permanent  sobre els assumptes relacionats amb la comunitat
  • Celebració de una reunió ordinària anual i una primera extraordinària.
  • Preparar i enviar les convocatòries de les reunions a cada propietari.
  • Moderar, aixecar i enviar  les actes de les reunions a cada    propietari.
  • Registrar les actes i custodiar la documentació de la comunitat.
  • Cursar les instruccions i efectuar el seguiment dels acord adoptats en junta.
  • Sol·licitud, estudi i presentació de pressupostos de serveis i manteniments professionals o industrials, sent els propietaris els que escolliran les ofertes que creguin més convenients.